Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Onze visie:

ít Carrousel wil een veilige en plezierige school zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden ít Carrousel

-      veiligheid (geborgenheid)
De kinderen moeten zich op school veilig en welkom voelen zodat zij optimaal kunnen functioneren. Veilig ook in de zin dat het gebouw zonder gevaar is.

-      ontwikkeling/groei
Kinderen van 4 tot 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De belangrijkste aspecten zijn, naast de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door de verschillen in mogelijkheden en tempo. Op Ďt Carrousel werken we heterogeen in homogene groepen. Dat betekent dat we de ambitie hebben ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoefte van het kind en zo nodig onderwijs op maat te bieden.

-      zelfstandigheid
We streven ernaar dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en aanleg, zich zo veel mogelijk zelf  verantwoordelijk voelen en uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.

-      plezier
We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar school te gaan. Dat een school een plek is om iets te leren en anderen te ontmoeten.

-      zelfvertrouwen/zelfacceptatie
We proberen kinderen zichzelf beter te leren kennen en te accepteren hoe zij zijn waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.

-      respect/verdraagzaamheid
Kinderen dienen respectvol om te gaan met elkaar, de leerkrachten en ouders die hen
begeleiden en het materiaal om hen heen. Aan kinderen wordt ook geleerd verdraagzaam te zijn.


Herprofilering ít Carrousel Ė Presteren met plezier!

Komend jaar waait een frisse wind door OBS ít Carrousel. Onze strakke schoolkleuren WIT, GEEL en BLAUW versieren vanaf nu het tricot van de SPORTIEVE SCHOOL, die leerlingen stimuleert tot het ONTWIKKELEN VAN HUN TALENTEN, het VERBETEREN VAN HUN PERSOONLIJKE RECORDS (PRíS) en het streven naar EEN GEZONDE GEEST IN EEN FIT LICHAAM.  Met het nieuw elan, PRESTEREN MET PLEZIER!, onderscheidt ít Carrousel zich van andere basisscholen in Overwhere en omgeving.

Persoonlijk Records en Presteren met Plezier.    

Ďt Carrousel bereidt leerlingen voor op een goede plek in de toekomst. Zoín goede plek bereik je door je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Iets doen waar je van nature goed in bent, geeft je straks een streepje voor in het competitieve speelveld, waaruit onze westerse maatschappij bestaat.

Stap ťťn binnen ons onderwijs is dan ook het samen met de leerling ontdekken welke aangeboren talenten hem of haar eigen zijn. Via leuke, creatieve speurtochten proberen we de sterke punten van elke pupil boven water te krijgen. Hiermee wordt meteen een basis gelegd voor een belangrijk stukje zelfvertrouwen, geloof in eigen kracht. Binnen klasverband worden de individuele talenten uitgebreid gecommuniceerd, hetgeen zal bijdragen aan het onderling respect tussen de leerlingen. 

Stap twee is het ontwikkelen van deze talenten. We dagen leerlingen uit initiatieven te ontplooien, die leiden tot persoonlijke verbetering. In sporttermen: het aanscherpen van de persoonlijke records! Zoín persoonlijk record kan een rapportcijfer zijn, maar ook een losstaande individuele of teamprestatie die nog mooier of nog beter kan. We stimuleren dit door sport- en spelelementen binnen het onderwijs aan te brengen, waarbij de leerlingen niet alleen competitie voeren met elkaar, maar vooral ook met zichzelf. De nadruk ligt op verbetering van de persoonlijk prestaties en niet op het overwinnen van de ander. Meedoen is belangrijker dan winnen, je moet strijden en presteren met plezier! Gun de ander de overwinning, geniet van je persoonlijke prestatie. Incasseer teleurstelling of verlies door er vanuit te gaan dat je hebt geleerd en bedenk hoe het de volgende keer beter kan. Wees eerlijk en sportief, ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. Zo kun je groeien! 

Van belang is ook dat wij de leerlingen betrekken bij het belang van de te behalen kerndoelen binnen het basisonderwijs door hen uit te leggen hoe goede beheersing van de verplichte vakken kan bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele talenten. Daarom is het leuk(!) te proberen je rapportcijfers (ook persoonlijk records!) te verbeteren. Wie goed is in muziek wil later ook graag goede songteksten in het Engels of Nederlands schrijven. Als jij jezelf beschouwt als een commercieel talent wil je ook graag goed leren rekenen, etcetera.

Onze sport- en spelelementen zijn dan ook nauw verweven met de verplichte vakken in het basisonderwijs: taalbeheersing (bijvoorbeeld: Wie schrijft de mooiste Nederlandse of Engelse songtekst), rekenen en wiskunde (bijvoorbeeld: Dit is je boodschappenlijst, ga inkopen doen op het internet. Wie houdt het meeste geld over?), oriŽntatie op jezelf en op de wereld (Bijvoorbeeld: Welk team van drie bedenkt het beste goede doel. Wat is de motivatie? Wat is jullie droomproject en hoe krijgen jullie 1000 euro bij elkaar om dit te verwezenlijken? Het beste plan wordt gekozen door een jury bestaande uit leden van de concurrerende teams), kunstzinnige oriŽntatie (bijvoorbeeld: Wie maakt het mooiste natuurschilderij?), bewegingsonderwijs ( bijvoorbeeld: Wie verbetert zijn of haar persoonlijke records het beste binnen drie opeenvolgende triatlons?)

Stap drie: de ontwikkeling van teamgeest. Je moet niet alleen proberen je minder sterke schoolvakken zo goed mogelijk te beheersen, omdat dit je kan helpen bij het verder ontwikkelen van je talent. Het is ook belangrijk het talent van anderen in te zien en hier gebruik van te maken. Een sterspits is niets zonder een team met sterke verdedigers. Een zakenman verkoopt niets zonder een goed reclameteam. Een muzikant bereikt niets zonder manager. Voor het starten van een succesvolle internetbusiness heb je IT-techneuten nodig. Kortom, we hebben elkaar altijd nodig om vooruit te komen. Daarom stimuleert ít Carrousel de ontwikkeling van een hechte teamgeest onder de leerlingen. Ook dit komt terug in de rode draad binnen ons onderwijs: leren via sport en spel. Door samenwerking met anderen aan te gaan, eerlijk te zijn naar elkaar toe over elkaars kwaliteiten, respect te tonen voor de talenten van een ander, bouw je teamrelaties op. Zo ontdek je hoe je met plezier kunt presteren, niet alleen door je eigen talenten te gebruiken, maar ook door te bouwen met/te vertrouwen op talenten van anderen.   

Een gezonde geest in een fit lichaam?  

Wat maakt mensen gelukkig? Leven in een mooie wereld, je gezond, fit en gewaardeerd voelen. ít Carrousel probeert het fundament te leggen voor toekomstig levensgeluk. Zorg voor jezelf en voor je omgeving is ons uitgangspunt. Je creŽert geluk door respectvol om te gaan met de natuur en met de mensen om je heen.

Goed en kwaad

Binnen onze gedigitaliseerde en steeds enger polariserende samenleving word je al op jonge leeftijd blootgesteld aan tal van externe invloeden; aan goed en kwaad. Via je mobiel, tablet of computer krijg je een stortvloed van informatie over je heen. Je wordt geconfronteerd met meningen, verleidingen, (onbekende) mensen die van alles en nog wat van je willen. Het is aan jou om keuzes te maken en vooral jezelf te blijven. ít Carrousel is een openbare school, die de leerlingen niet probeert een bepaalde richting op te duwen, maar voedt met normen en waarden gebaseerd op tolerantie, respect en sportief gedrag. Een gezonde geest gebruikt deze elementen als basis voor elke mening of beslissing. Wij leren onze pupillen keuzes te maken op basis van weloverdachte, gezonde, eerlijke argumenten en zich niet te laten leiden door opgedrongen commercie, religieuze misleiding, populistische uitingen of de waan van de dag. Kortom: beheers emoties, louter voortspruitend uit een kort en krachtig onderbuikgevoel. Denk eerst na, tel tot tien!

Fit

Een fit lichaam vormt de basis voor elke prestatie. Als je wilt scoren moet je je goed voelen, of het nu gaat om een sportieve of geestelijke uitdaging. Fitheid begint bij gezond voedsel en voldoende beweging, twee belangrijke speerpunten binnen ons nieuwe, sportieve profiel.

Wij onderschrijven de doelstelling binnen het bestuursakkoord PO van staatssecretaris Dekker en de PO-Raad dat elke basisschoolleerling minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs dient te krijgen. Hieraan willen ook het grote belang van zwemonderwijs toevoegen. Wij leven in een waterrijk gebied en met name ouders, die niet in ons land zijn geworteld, kennen de gevaren hiervan niet of nauwelijks. Iedere leerling in groep 3 en 4 van ít Carrousel krijgt voortaan zwemles. Dit is van levensbelang!

Een gezonde geest in een fit lichaam sterkt de leerling. Wij laten zien hoe je met plezier aan beide elementen kunt bouwen. Het nieuwe credo van ít Carrousel luidt dan ook: Presteren met plezier!