Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Kwaliteit
Natuurlijk wil elke ouder dat zijn/haar kind op een goede school terechtkomt. Maar wat is een goede basisschool.
Hieronder geven wij u een beeld van hoe wij daar op ’t Carrousel invulling aan geven.

De kleuterbouw
In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt.
In nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal “Overwhere” naast onze school geven we daar vorm aan.                                                                                                    
De thematisch werken biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving, waarin hij of zij zich goed kan ontwikkelen en zich snel op zijn of haar gemak voelt. Er wordt van uitgegaan dat kinderen door te spelen veel kunnen leren.
De rol van de leerkracht is om dit spel te optimaliseren. Kinderen kunnen zelf keuzes maken en zelfstandig spelen, maar de leerkracht ondersteunt en geeft suggesties en aanwijzingen waardoor de kinderen op een hoger niveau kunnen functioneren. Uw kind leert spelenderwijs ontdekken dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Dat geeft uw kind een gevoel van veiligheid en houvast.

De vorderingen van uw kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem KIJK. KIJK gaat uit van 16 leerlijnen die overeenkomen met de leerlijnen van SLO, thema's worden ook opgebouwd vanuit deze leerlijnen.

Een bijzondere vorm van spel en zelfstandig leren ontstaat doordat de leerkracht samen met de groep steeds ongeveer zes weken bezig is met een thema, die altijd gaan over vertrouwde dingen.

Ook ontvangen de ouders per thema een brief waarop de bij het thema horende liedjes, versjes en de te behandelen woorden staan.
 
Maatwerk
Onze school voert verder een beleid, dat er naar streeft om de leerprestaties op het landelijke niveau te houden.
Ons referentiekader is daarbij het gemiddelde cijfer van de cito-eindtoets. De differentiatie in het onderwijs zal zodanig zijn, dat de betere leerling aan zijn trekken komt en de zwakkere leerling met de nodige steun het onderwijs op onze school zal kunnen blijven volgen. Dit betekent dat de school maatwerk wil leveren, (zorg)middelen en/of specifieke deskundigheid door onze interne begeleiders worden ingezet waar deze het meest nodig zijn.

Op pedagogisch gebied streeft de school ernaar geborgenheid, structuur, veiligheid en ordelijkheid uit te stralen. Kinderen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling d.w.z. wij hebben als school de taak drempels uit de weg te ruimen.
Dit houdt o.a. in dat leerinhouden en leermiddelen op elkaar afgestemd zijn, maar vooral dat we proberen het pedagogisch en didactisch klimaat zo te maken, dat er voor kinderen weinig verschil is tussen sfeer en aanpak bij de verschillende groepen.

Ouders
Onze school zal proberen om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarvoor is een goede samenwerking en een heldere communicatie tussen school en ouders een voorwaarde. Wij geven daar als school o.a. vorm aan door:
een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar, inloopavonden, rapporten met daaropvolgende gespreksavonden en (een) algemene ouderavond(en) en natuurlijk is er altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek na schooltijd.
Wanneer kinderen in aanmerking komen voor extra hulp met daarbij behorende toetsen, zal dit vooraf in overleg met de ouders plaatsvinden en zullen zij van de gemaakte vorderingen op de hoogte gehouden worden.

Toetsen
Vanaf groep 3 worden methode-toetsen gebruikt voor taal, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Vanaf groep 5 wordt dit aangevuld met biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
Het leesniveau wordt in groep 3 t/m 6 drie keer per jaar via een methode-onafhankelijke toets vastgesteld. Daarnaast neemt de school citotoetsen af in groep 1 t/m 8 om ons te kunnen spiegelen aan het landelijk niveau.
In heel Purmerend wordt in groep 8 een drietal toetsen afgenomen om te komen tot een goed school advies.

De toetsen zijn:
Een intelligentietoets (NIO)
Leervorderingentoets
Prestatie/motivatietest voor kinderen (PMTK)