Flevostraat 2 - 1442 PZ Purmerend, Nederland
Contactspersoon

Overal kunnen wel eens dingen mis gaan of ontstaan er misverstanden, ook bij ons op school.
Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn, of klachten hebben over de gang van zaken maak dan een afspraak met de groepsleerkracht.
Indien het probleem dan niet naar tevredenheid is opgelost kunt een afspraak met de directeur maken.

Wilt u om wat voor reden dan ook niet naar de school of het bestuur stappen, dan kunt u zich altijd wenden tot de contactpersoon op school.
De contactpersoon zal in overleg met u bepalen op welke wijze uw klacht het beste behandeld kan worden.
Zij zal de klacht niet zelf in behandeling nemen, maar u waarschijnlijk doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
De klachtenregeling heeft tot doel een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Hiermee wordt het belang van betrokkenen gediend en wordt een veilig schoolklimaat bevorderd.
De klachtenregeling kan opgevraagd worden bij de contactpersoon, bij de directeur en bij het bestuur.
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordelingen, de inrichting van de schoolorganisatie. Maar ook over ongewenste omgangsvormen.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld of seksuele intimidatie kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersoon. Zij luistert naar u en geeft informatie en advies over mogelijke vervolgstappen. De contactpersoon kan u desgewenst in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. In samenspraak met deze functionaris kan besproken worden of er nog een kans is om op schoolniveau de klacht op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling, of dat u de klacht wilt voorleggen aan een onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon kan u desgewenst begeleiden bij het traject naar de klachtencommissie.
Als u de klacht bij de klachtencommissie indient, zal deze een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en in veel gevallen een advies geven over de te treffen maatregelen. Oordeel en advies worden naar het schoolbestuur gestuurd. Het schoolbestuur beslist of het oordeel van de klachtencommissie gedeeld wordt en of de voorgestelde maatregelen worden overgenomen.

De schoolleiding en contactpersoon zullen een klacht van ouders en leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, tussen een medewerker van de school met een minderjarige leerling is de school wettelijk verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. Voor medewerkers van school geldt in deze gevallen een wettelijke meldingsplicht aan het bevoegd gezag.

Contactpersoon op ít Carrousel is Nella Vlaar