Ouderbetrokkenheid

De samenwerking tussen school en ouders is onmisbaar. U kent uw kind als geen ander en wij leren uw kind gedurende de schoolcarrière ook steeds beter kennen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind en we hebben elkaar dan ook nodig. Goed overleg is hierbij van belang. Overleg over de ontwikkeling van uw kind en het aandeel dat u op schoolgebied aan deze ontwikkeling kunt bijdragen.


Ouderparticipatie:
Het onderwijs zou er anders uitzien als er geen ouders/verzorgers betrokken zouden zijn bij de school. Wij willen graag een leef- en werkomgeving bieden aan kinderen, ouders en team waar de ouders actief betrokken zijn bij de gang van zaken op school. Uw mening en praktische hulp zijn belangrijk. Er zijn ouders/verzorgers die:
• het onderwijs praktisch ondersteunen, bijvoorbeeld bij lezen en handvaardigheid,
• de leerlingen bij excursies, schoolreizen, theaterbezoek, sportactiviteiten e.d. begeleiden,
• allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseren.
• lid zijn van de oudervereniging of de oudergeleding van de MR.

Ouderraad:
De ouderraad (OR) ondersteunt het team van 't Carrousel bij het organiseren van  evenementen en activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, disco en sport). Daarnaast beheert de OR het geld van de ouderbijdrage om deze evenementen te kunnen bekostigen.
Tijdens de Algemene Ouderavond doet de OR verslag van de activiteiten en uitgaven.
Binnen de OR zijn commissies samengesteld die ieder een aparte taak hebben. Een ouder die lid is van de OR is of bestuurslid of lid van een commissie.
Binnen de OR zijn er drie bestuurstaken (voorzitter, penningmeester en secretaris). 
De commissies zijn: sport; schoolreisjes en evenementen.  Elke commissie bestaat uit ouders en een vertegenwoordiging vanuit het team van 't Carrousel.

Medezeggenschapsraad:
Zoals wettelijk is vast gesteld is binnen onze school een medezeggenschapsraad actief. De grootte van de medezeggenschapsraad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen.  Voor 't Carrousel betekent dit dat er twee ouders en twee personeelsleden lid zijn van de MR.
De MR houdt zich bezig met allerlei beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. 

 

Ouders aan het woord

"'t Carrousel is een kleine school waar mijn kind wordt gezien!"